تجزیه و تحلیل تجربه مشتری

تجزیه و تحلیل تجربه مشتری فرآیند جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده های تجربه مشتریان است که به منظور هدایت طراحی مسیر سرویس دهی به مشتری و ایجاد تعامل معنادار برای حفظ حداکثری ارتباط مورد استفاده قرار می گیرد.به عبارت بسیار ساده، هدف تجزیه و تحلیل تجربه مشتری، تحلیل داده های مشتریان برای ایجاد تغییرات معنی دار است

مشاهده جزییات

احراز هویت دیجیتال مشتریان

ارائه دهندگان خدمات مالی مسئولیت دارند مشتریان خود را شناسایی کرده و خطرات آنها را قبل از ارائه خدمات درک کنند. هنگامی که مشتریان فاقد مدارک شناسایی رسمی هستند، یا زمانی که به سختی احراز هویت می شوند، ارائه دهندگان نمی توانند به راحتی هویت آنها را تأیید کنند یا بررسی دقیق مشتری (CDD) را بر روی آنها انجام دهند.