Teamwork

بیشتر از یک تیم

در پراتا تکنولوژی ما فقط کارمندان یا اعضای تیم نیستیم. ما یک خانواده هستیم که باهم کار میکنیم و از کنار هم بودن لذت میبریم. تمرکز شرکت ما بر کار گروهی و همکاری است که این بنیان هر سازمان موفقی می باشد.

Idea

نوآوری کنید، ایده پردازی کنید، خلق کنید 

در پراتا تکنولوژی شما این آزادی را دارید که ایده های خود را به نتیجه برسانید. شما آزادید که یاد بگیرید ، پیشنهاد کنید و بسازید. در حالی که ابزار مورد نیاز در اختیارتان قرار داده شده تا بتوانید پیشرفت کنید. ما یک ماموریت داریم تا تغییرات اساسی در مدیریت و استفاده از داده های سازمان ها ایجاد کنیم. اگر مثل ما تواضع دارید اما مشتاق یادگیری هستید شما به پراتا تکنولوژی تعلق دارید.